Deze website is van de Van Batenborgh Stichting te Groenlo

 

© Copyright 2004 Van Batenborgh Stichting te Groenlo

De gegevens op deze site zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik mits de bron ("Van Batenborgh Stichting, Groenlo") wordt vermeld. Verdere verspreiding of publicatie is niet toegestaan. (Ook niet door publicatie op openbare websites.)

 

Op de inhoud en vormgeving van de website van de Van Batenborgh Stichting rust auteursrecht en databankenrecht.

Niets van de inhoud en vormgeving van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotocopieen, in druk, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de Van Batenborgh Stichting.


Disclaimer

Iedereen die materiaal reproduceert dat afkomstig is van de Van Batenborgh Stichting, hetzij via transcripties of van fotografische of van reprografische exemplaren, is verantwoordelijk voor elke hieruit voortvloeiende  overtreding van het auteursrecht.

Via hyperlinks op onze site wordt verwezen naar sites van derden. De Van Batenborgh Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die daarop wordt aangeboden.

De Van Batenborgh Stichting streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. De Van Batenborgh Stichting is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site. Ook is De Van Batenborgh Stichting niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

De auteursrechten op, en het eigendom van het meeste tekst en beeldmateriaal op deze website, liggen bij de Van Batenborgh Stichting.
Het is echter niet in alle gevallen mogelijk gebleken de auteursrechthebbende op te sporen. Indien u meent dat u, als auteursrechthebbende van een of meer teksten of beelden, door het handelen van de Van Batenborgh Stichting in uw belangen wordt geschaad, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen de Van Batenborgh Stichting om alsnog tot goede afspraken te komen.

 

We stellen het op prijs als u fouten, mogelijke inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en onvolkomenheden op de website wilt melden aan info[AT]vanbatenborgh.nl. Ook andere opmerkingen zijn welkom.

 

Toelichting bescherming van beeld en ander materiaal:

Volgens de Auteurswet, de Berner Conventie en o.a. de Europese Richtlijn 2006/116/EG zijn de werken die op deze website auteursrechtelijk beschermd.

Of omdat het een werk betreft  van een maker die nog geen 70 jaar geleden is overleden, of van een anonieme maker waarvan het werk nog niet is gepubliceerd , of omdat het beeldmateriaal  op deze website tot stand is gekomen door kreativiteit van of in opdracht van de Van Batenborgh stichting.

 

Een groot deel van de schilderijen en foto's in bezit van de Van Batenborgh stichting zijn nog niet eerder gepubliceerd en zijn de makers ervan niet bekend.

De meeste afbeeldingen op deze website zijn tot stand gekomen door of in opdracht van de Van Batenborgh Stichting of door kreativiteit bij het maken van de foto van deze objecten. De wijzigingen hebben betrekking op de restauratie van het originele object, door bijvoorbeeld kleurwijzigingen, een close-up, het wegwerken van onderdelen, de compositie van het gefotografeerde, de belichting enz.

 

 

Privacy beleid

Hier willen we heldere en transparante informatie geven over hoe de Van Batenborgh Stichting (de “Stichting”) omgaat met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

In deze privacyverklaring geven wij onder meer aan welke gegevens wij verwerken, voor welk doel wij dit doen en hoe u hierover met ons contact kan opnemen.


Persoonsgegevens die de Stichting verwerkt

De Stichting kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u deelneemt aan de activiteiten van de Stichting, gebruik maakt van een email-account van de Stichting, omdat u de gegevens zelf aan de Stichting heeft verstrekt of doordat u heeft gecorrespondeerd met de Stichting.

 

In het geval u met de Stichting heeft gecorrespondeerd of deel heeft genomen aan de activiteiten van de Stichting, dan wel van de Stichting een emailaccount heeft ontvangen voor een van haar domeinnamen, dan kan het zijn dat wij de volgende persoonsgegevens over u verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw IP-adres.

 

Wij verzamelen, verwerken en bewaren GEEN verkeersgegevens noch de inhoud van de communicatie die u zelf opslaat wanneer u gebruik maakt van een door de Stichting verstrekt emailaccount, omdat de betreffende activiteiten worden gehost door Argeweb. Dit omvat ook het aanmaken van reservekopieën in hun backupsystemen. Kijk hier voor de Privacy verklaring van Argeweb.

 

Waarom de Stichting gegevens nodig heeft en hoe wij deze verwerken

De gegevens die u aan de Stichting heeft verstrekt in het geval u met de Stichting heeft gecorrespondeerd, dan wel van de Stichting een emailaccount heeft ontvangen voor een van haar domeinnamen, of deel heeft genomen aan de activiteiten van de Stichting, gebruiken wij uitsluitend om met u te communiceren en voor een eventueel specifiek ander doel waarvoor u ze heeft verstrekt.


Hoe lang de Stichting gegevens bewaart

De Stichting bewaart in beginsel uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo worden persoonsgegevens van vrijwilligers bewaard, zolang u vrijwilliger bent van de Stichting. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien daar geen nut voor is.


Delen met anderen

Behoudens in het kader van het gebruik van Google Analytics (waarover hieronder meer) verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan contact. De Stichting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging van de opgeslagen gegevens

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De persoonlijke informatie die de Stichting verwerkt is in beginsel uitsluitend toegankelijk voor leden van het bestuur van de Stichting. De bestuursleden dragen zorg voor passende beveiliging van deze informatie en beveiligen deze op zijn minst zo goed als hun eigen vertrouwelijke informatie.

 

Vrijwilligers kunnen bestanden met contactgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld voor de organisatie van een activiteit). Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.

 

Lijsten met e-mail adressen (zonder aanvullende gegevens die het mogelijk maken deze e-mail adressen tot individuele personen te herleiden) staan opgeslagen op de servers van Argeweb in Nederland.

 

De inhoud van de e-mails van de emailaccount die zijn uitgegeven door de Stichting, staan op de servers van Argeweb in Nederland. Deze zijn alleen toegankelijk voor degenen die over de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) beschikken. Bij de uitgifte van nieuwe inloggegevens wordt steeds gevraagd het wachtwoord te wijzigen. Op deze manier heeft de stichting geen toegang tot de inhoud van het betreffende emailaccount.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de Stichting worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Stichting kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

De website van de Stichting maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de sleuteltrefwoorden van de Stichting bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Hiervoor kan onze website een “cookie” op uw systeem plaatsen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Klik hier voor het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan de Stichting te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen en zelf verwerken voor uiteenlopende doeleinden en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Stichting heeft hier geen invloed op. De Stichting heeft Google geen toestemming gegeven om via de Stichting verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: . Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Vragen en klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Stichting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Stichting.

 

Verzoeken, vragen of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan de secretaris van de Stichting. De contactgegevens vindt u achter deze link.

 

Betrokkene krijgt schriftelijk (althans per e-mail) bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht. Indien het de Stichting het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de Stichting richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens Contact Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het privacy of disclaimerbeleid kunt u met ons contact opnemen.

 

bijgewerkt 22.6.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.