Collectie R.G.C.M. van Basten Batenburg I (6,5 mtr)

 

Inleiding
Deze bestaat hoofdzakelijk uit stukken van persoonlijke en zakelijke aard van diverse leden van de familie Van Basten Batenburg, oorspronkelijk afkomstig van Groenlo en Lichtenvoorde in Gelderland en andere families.

Dit archief beslaat ruim zes strekkende meter.

 

Wordingsgeschiedenis:
Deze collectie is grotendeels gevormd en bijeengebracht door W.R.Carel van Basten Batenburg, uit Lichtenvoorde resp. Tegelen, gehuwd met Louise van den Boogaart en door hun kinderen Jo en Mia en Wilhelm H.A. van Basten Batenburg.

De functionele stuken van de dochters en zoon Max werden in de loop van de jaren 1980-1990 aan het Sociaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht (SHCL) in bruikleen overgedragen, met een omvangrijke aanvulling na het overlijden (1995) van mevrouw M. Duynstee-van Basten Batenburg (‘Collectie Van Basten Batenburg - SHCL'). Het aanwezige familiearchief werd hiervan afgescheiden en in deze collectie gevoegd.

 

Inventaris
De inventaris (hier te downloaden) bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Hoofdstuk I. Bevat diverse verzamelingen historische en genealogische stukken uit de 17 t/m de 19e eeuw uit Gelderland en andere streken. Het bevat ook het onderzoeksmateriaal van de historicus en pastoor L. Bovens, alsmede de stukken met betrekking tot de familie Bovens-De Koning.
Het eigenlijke familiearchief bestaat uit archieven van de families Van Basten Batenburg (II), Van den Boogaart (III), De Koning (IV), Louette (V), Bovens-De Koning (VI), Bernegau-Bovens (VII) en stukken betreffende de studiebeurs P.J. Cremers (VIII).

 

Hoofdstuk II. Van Basten Batenburg. Dit deel (A) is opgebouwd uit verzamelde archiefstukken met betrekking tot de persoonlijke, ondernemings en andere zakelijke activiteiten van een aantal familieleden uit de 18e t/m de 20ste eeuw.
Interessant is bijvoorbeeld het verslag dat luitenant kolonel B.A. Batenburg doet als hij (als bevelhebber van de Bataafse troepen in de Franse tijd) Paramaribo (Suriname) aan de Engelsen moet overdragen. Alsook het manuscript van Johan Bernard Anton Batenburg, voormalig burgemeester der gemeente Beltrum, betreffende zijn politieke wederwaardigheden ondervonden bij zijn sollicitatie naar de post van secretaris van het stedelijk bestuur van Groenlo (1811-1825). En tenslotte enkele stukken m.b.t. de politieke activiteiten van drie gebroeders Van Basten Batenburg in de provinciale politiek in Gelderland en Limburg, respectievelijk in de Eerste Kamer.

 

Onderdeel B heeft betrekking op J. Bernard A. Van Basten Batenburg uit Lichtenvoorde, gehuwd met F. Louise M. Bovens, met stukken over o.a. de Stoombont-weverijfabriek te Lichtenvoorde (1854).
Een omvangrijker deel (C) betreft W.R.Carel van Basten Batenburg woonachtig in Lichtenvoorde, Utrecht, Leiden en later als gezin in Tegelen, met stukken over het beheer van het landgoed van Kasteel de Holtmühle, over zijn rol als mede-oprichter en grootaandeelhouder van de steenfabriek Tiglia, als exploitant, samen met zijn broer Henri, van de Maatschappij tot Exploitatie van Asmanns Briefhouder (later: Aegidius Jansen / EJA) en van de mineraalwaterfabriek De Snelle Sprong te Tegelen en zijn functie als burgemeester van Tegelen. Hierbij hoort o.a. ook een verzameling 19e eeuwse Utrechtse litho's van de hand van P.W. v.d. Weijer.
En voorts uit het gedeelte dat dochter Jo te Sittard vormde en beheerde, samen met haar inwonende moeder Louise en naderhand haar zus Mia Duynstee (D). Deze gedeelten vormen, mede door hun omvang, de kern van deze collectie.

 

Waarde
De historische waarde van dergelijke persoonsarchieven is niet altijd aan te geven. Meer en meer verschuiven historische onderzoeken naar andere richtingen. De persoonlijke stukken van het echtpaar W.R.C. van Basten Batenburg en L. van den Boogaart te Tegelen zijn waardevol. Zij geven een goed beeld van de persoonlijke ontwikkelingen en leefomstandigheden van een welgestelde familie, afkomstig uit Lichtenvoorde (Gelderland), in de tweede helft van de negentiende en het eerste kwart van de twintigste eeuw. De combinatie van zakelijke activiteiten naast het ambt van burgemeesterschap, het beheer van landerijen en pachten, de gegevens van de studieopleiding in Utrecht en het financiële reilen en zeilen van een gezin door de bewaring van tal van huishoudboekjes, is van belang voor menig onderzoeker. Ook de vele brieven die familieleden onderling wisselden, alsmede bijvoorbeeld de brieven tussen beide verloofden, geven een prachtige inkijk in de jaren vanaf ca. 1870. Een vergelijkbare bron vormt de collectie van honderden brieven die uit de eerste helft van de twintigste eeuw stammen en zijn geschreven door of gericht aan mej. Jo van Basten Batenburg, haar inwonende moeder en naderhand haar uit Indonesië gerepatrieerde zus Mia.

 

Hoofdstuk III. Familie Van den Boogaart, verwant aan de familie Van Basten Batenburg door het huwelijk van Louise met W.R.Carel van Basten Batenburg. Dit gedeelte omvat stukken van grootouders, ouders en gezinsleden, met name vele stukken van haar broer Alphons die als (groot)grondbezitter tal van akten, financiële registertjes van het beheer van pachten en landerijen, alsmede financiële en huishoudgegevens van een welgestelde heer tot ca 1945 laten zien.

 

Hoofdstuk IV. Familieleden De Koning, verwant aan de familie Van Basten Batenburg door het huwelijk van F.Louise M. Bovens met J.Bernard A. van Basten Batenburg. Dit deel bestaat uit kleinere bestanden van enkele familieleden, waarvan enkele achttiende eeuwse stukken van Petrus de Koning als landmeter en zeevaarder en enkele scheepsjournalen van tochten naar Nederlands-Indië en Suriname opmerkelijk zijn.
De familie bezat veel onroerend goed te Helden, Maasbree, Venray en Maashees, waarvan het beheer door de pastoor S.N. de Koning en L. Bovens werd voortgezet.

Van de overige families zijn op kleinere schaal archiefstukken bewaard gebleven, geordend naar familie, echtpaar of persoon.


September 2006

 

Scheepsjournaal van luitenant kolonel B.A. Batenburg, commandant der  Bataafse troepen in Suriname 1804

 

Oprichtingsakte voorganger Rijnstate ziekenhuis in Arnhem

  

Grootboek van 18e eeuwse Groenlose huisarts Van Basten Batenburg die specerijschepen liet varen op West-Indie

 

catalogus Stoomkleiwaren fabriek Tiglia in Tegelen

 

Culturele activiteiten van Achterhoekse studenten aan de Academie van Utrecht 1878

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.