Voorbeelden van integrale teksten

 

Blz. 5

1578

Bist mir getrouwe, als Ich dir binn,

Ich begehr niet meher, oigh niet minn.

Ich hab dir trouwe geschworen, in meines hertzen mut,

Dich hab ich ausverkhoren, für aller weltt gut.

 

 

Trou ys een seltsem gast

Dye trou vynt, die halt sy vast

Maer men vynt se selden

Die trou met trou vergelden

 

***

 

Blz. 64-66

Waer sael ick hyen waer sael ick hier

Waer sael ick mich hien kerren

Myen godt min hyer geft mey den holp

Onde dot mey dese lerren

 

Ick ben ontsynt myen haert dat brant

Ick en can niet vrolyck gewesen

Dat doet den haert alder lyfste mien

Dey ick hyel op deser erden

 

En jongelyn siert van eddelyc aert

Het mey myen haert doer steken

Syen tocht onde er gelyfst mich syer

Ick en cannem niet vergesen

 

Syen goedych hyet het mey doch verwent

Hey gelyft mey boven allen

Dat ick min bet en verget mich niet

Laet u min trou bevallen

 

Ick ben berydt in stedychhiet

In synnen donst te bleven

Dey kleper tonge syn vals en fenig

Suillen mey van hyem niet dreven

 

Boven alle dey den verlet hen mey

Verbrant hey gelyf mey im den hoiffe

Als ick gedenck an der lyfste mien

Soe vergyet mey alle myen smertse

 

Ick en beger niet mer godt benar

Syn er voer alle valse tonge godt

Wellem gesparen in doch de benarre

Geweysen onde gevromme

 

Gelyck ende hyel wons ick hem soe

Dyel ick wons hem alles godes

Godt spar hem gesont tot alder stont

Dat hem gen ogeluck onder commen

 

Penser ma triste

Angenes van Galen

 

***

 

Blz. 93

En wilt nyt truyren und suchten

Want truyren is groot pyn

Truyren und suchten is erger dan fenyn

Hierom laet truyren truyren syn

 

En wilt niet truyren und suchten

Dan om die liefste syn

Truyren en suchten is geen pyn

Als truyren mit liefd groot mach syn

 

Truyren und suchten peynsen und duchten

Heeft my myn lief ontnomgen

Al om die alderliefste myn

Daer na doet my myn hert verlangen

 

O godt seer goetertieren

Hoe lang sal het noch syn

Dat gy sult vrezen und oock noch eyn

Dat ick noch langer slaep alleyn

1578

 

***

 

Hy moet sehr grootlick syn blint

So wie daer mint daer hy geen

Treu en vint

 

Hopen und herden

Dat nyt en is

Dat mach noch werden

Vivo spe.

J. v. Boetzelaer

 

Post nubila phoebus

 

Lamour de donnes

C'est comment le vent

***

 

"Suete lief frys ende fraey

Ick schuck u mijn hert tot een nieu iaer,

Mit een soe trouven bode

Ghij syt die liefste naest gode,

Vijnt ghij daer anders in

Dan rechte trou ende mijn,

Soe will ic ghaen voer u inden noet

En sterven voer u den bitterren doet,

Een yder siet dat hij niet en mint

Dan daer hij trou en vient."

L. v. Zuylen

 

***

 

 

blz. 10:

Oudste gedateerde tekst :

 

“Videndum cui fidendum:

Otto de Lijnden fratri suo Germano Johanni de Lijnden.

In perpetuae amicitiae non fictae symbolum ac monumentum.

Haec scripsit Anno domini nostri Jhesu Christi …1556.

...Mense februario”

 

 

© Copyright 2004 Van Batenborgh Stichting Groenlo

Alle rechten worden voorbehouden.

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.